Actievoorwaarden

Gedurende ons jubileumfeestje hebben wij een social media actie van Braaaf. De actievoorwaarden staan hieronder. Lees ze goed door, na afloop van de actieperiode blijven de voorwaarden nog een week zichtbaar.

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op onze ‘Fotobord actie’, in het vervolg genoemd Actie. De Actie wordt aangeboden door Braaaf van Chew Express, gevestigd te Orthen 111 5231 XR.’s-Hertogenbosch The Netherlands.
 2. Deelname van de actie is mogelijk van 21 december 2020 tot en met 31 december 2021 23.59 uur, in het vervolg Actieperiode genoemd. Deelname na 31 december 2021 is niet meer mogelijk.
 3. Door een Inzending te doen ga je automatisch akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.

 

Deelname Actie

 1. Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen met een minimumleeftijd van 16 jaar.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname is uitgesloten voor werknemers bij de organisatie van de Actie ingeschakelde bedrijven.
 4. Om mee te doen aan de Actie moeten de volgende stappen worden doorlopen:
  1. Vanaf 21 december 2020 staan er op diverse locatie fotoborden, de locatie van deze fotoborden kunt u op onze Social Media kanalen (link) en de Actiepagina (link) vinden.
  2. U kunt via Instagram of Facebook deelnemen door uw foto, video, kleurplaat of andere creatieve invulling delen, dit is de Inzending.
  3. Plaats in de Actieperiode met jouw Instagram of Facebookaccount een Actiepost, met daarbij onze hashtag #HIEPHIEPWOEF en een tag van @Braaaf. Dit is jouw Inzending voor onze Actie.
  4. Je mag jouw inzending aanvullen met een begeleidende tekst en een tag van de desbetreffende winkel.
 5. Braaaf is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers zich anderszins frauduleur gedragen, zonder opgave van reden en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de desbetreffende deelnemer.

 

Eisen aan de inzending

 1. Inzendingen mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijk, bedreigende, racistische, (kinder) pornografische en andere seksueel getinte Inzendingen te doen.
 2. Onvolledige, illegale, of te laten Inzendingen worden niet geaccepteerd. Braaaf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) vertraagde, onvolledige of verloren Inzendingen als gevolg van technische redenen of andere oorzaken.

 

(Auteurs) rechten en medewerking

 1. Door een Inzending te doen garandeert de deelnemer te beschikken over alle rechten met betrekking tot de Inzending en garandeert de deelnemer dat de Inzending geen inbreuk maakt op auteursrechten, merkrechten of andere rechten van derden. Door deel te nemen aan de Actie vrijwaart de deelnemer Braaaf en Chew Express voor alle aanspraken in verband met inbreuk op rechten van derden ter zaken.
 2. De deelnemer verklaart dat personen die eventueel zijn afgebeeld in de Inzending kennis hebben genomen van deze actievoorwaarden en toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun portret in het kader van de Actie, en vrijwaart Braaaf en Chew Express voor alle aanspraken in verband met inbreuk op rechten van derden ter zaken.
 3. Door deel te nemen aan Actie geeft de deelnemer aan Braaaf en Chew Express een onherroepelijke, eeuwigdurende, ongelimiteerde, overdraagbare, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie met betrekking tot alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht) en portretrechten ten aanzien van de Inzending.

 

Prijs

 1. In het kader van de Actie worden in totaal 120 prijzen te beschikking gesteld. De prijs is een verrassingspakket t.w.v. €100,- inclusief BTW en bevat uitsluitend producten van Braaaf.
 2. Per maand zijn er 10 winnende Inzendingen.
 3. Gedurende de actieperiode zal er per winkel 1 winnende Inzending zijn.
 4. De prijs is niet overdraagbaar aan anderen en is niet inwisselbaar voor geld, waardebonnen of een andere prijs.
 5. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar akkoord met de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de prijs.
 6. Iedereen kan zo vaak deelnemen als hij of zij wil, maar men kan maar één keer winnen.
 7. Alle inzendingen worden eigendom van Braaaf.

 

Winnaar

 1. Een marketingbureau zal op onpartijdige wijze uit alle geldige Inzendingen die zijn ontvangen gedurende de Actieperiode de winnaars aanwijzen.
 2. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 3. De beslissing van het marketingbureau is definitief en er zal geen correspondentie over worden aangegaan.
 4. De winnaar ontvangen via Instagram of Facebook een persoonlijk bericht van Braaaf, dit is ook wel de Bevestiging. Nadat de winnaar(s) de Bevestiging heeft ontvangen, heeft hij of zij 7 dagen om de prijs te accepteren. Onder accepteren wordt verstaan: het per Instagram of Facebookbericht gestuurde bericht, bevestigen dat hij/zij de prijs accepteert en het tijdig te beschikking stellen van alle in de Bevestiging gevraagde informatie. Indien de winnaar de prijs niet tijdig en deugdelijk accepteert conform de instructie in de Bevestiging, dan vervalt zijn/haar recht op de prijs.

 

Publicatie

 1. Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Chew Express om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

 

Aansprakelijkheid

 1. Braaaf en Chew Express zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) Actie. Braaaf en Chew Express zijn niet aansprakelijk voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs.
 2. Braaaf besteed de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door Braaaf openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Braaaf worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Braaaf doen ontstaan. Voor zover rechtens mogelijk, kunnen nog Braaaf noch instantie die betrokken zijn bij deze Actie aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade veroorzaakt in verband met deze Actie.
 3. Braaaf en Chew Express zijn niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Braaaf te verstrekken prijs. Deelname aan de Actie en gebruik maken van de prijs is geheel op eigen risico. Braaaf en Chew Express aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot de prijs. De deelnemer erkent dat eventuele voorwaarden die van toepassing zijn op de prijs aan hem ter beschikking zijn gesteld.
 4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Braaaf en Chew Express gelden eveneens voor door Braaaf ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden. De deelnemer vrijwaart Braaaf van alle aanspraken van derden die verband houden met zijn deelname aan de Actie.
 5. De Actie is op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, beheerd door, of in verband te brengen met Instagram of Facebook. Door deelname aan de Actie erkent en accepteert de deelnemer dat Instagram en Facebook op geen enkele manier aansprakelijk is voor welke schade dan ook in verband met (deelname aan) de Actie, en doet de Deelnemer volledig en onvoorwaardelijk afstand van iedere vordering op Instagram en Facebook voortvloeiende uit (deelname aan) de Actie.

 

Privacy

 1. Chew Express is verantwoordelijk voor het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemer in het kader van de Actie.
 2. De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de Actie zullen uitsluitend worden gebruikt voor het organiseren en uitvoeren van de Actie, meer in het bijzonder voor het aanwijzen en op de hoogte stellen van de winnaar van de Actie, en het uitreiken van de prijs.
 3. Chew Express verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden, behalve voor de hierboven omschreven doeleinden aan de partij die diensten voor Braaaf verricht in het kader van de Actie (MAARzaken te Heesch) e.e.a. in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Chew Express verplicht haar dienstverlener om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken conform diens instructies, en om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen.
 4. Chew Express zorgt voor passende technische en organisatorische, bestuurlijke en fysieke waarborgen om persoonsgegevens te beveiligen, zoals tegen accidentele of onrechtmatige verspreiding, toegang of misbruik. De persoonsgegevens worden vernietigd zodra de Actie is afgelopen. In afwijking hiervan zullen de persoonsgegeven van de winnaar en eventuele reservewinnaars een korte periode na afloop van de Actie worden bewaard voor zover dat nodig is voor het uitreiken van de prijs.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

 1. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan Braaaf. Braaaf zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, af te handelen

 

Overige

 1. Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen en printen via de website van Braaaf.
 2. Braaaf is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Braaaf daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of deze actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Braaaf bekend worden gemaakt op de Braaaf website.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Braaaf gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Versie 1 december 2020